Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kelly Interieur Design: 

Artikel 1 Definities

1. Kelly Interieur Design, gevestigd te Zaandam, KvK-nummer 73189456, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Kelly Interieur Design.

2. De persoon die aan een cursus deelneemt wordt aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Kelly Interieur Design zich tegen betaling jegens deelnemer en/of member content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Kelly Interieur Design waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Kelly Interieur Deisgn heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer en/of member.

4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Kelly Interieur Design in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien Kelly Interieur Design afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen. 

Artikel 3 Klachten 

1. Deelnemer en/of member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Kelly Interieur Design, door een e-mail te versturen naar info@kellyinterieurdesign.nl. 

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer en/of member geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

3. Kelly Interieur Design streeft ernaar binnen twee werkdagen een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen 6 werkdagen inhoudelijk te behandelen. 

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 4 Geschilbeslechting 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Kelly Interieur Design is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Kelly Interieur Design en betrokken derden 12 maanden. 

Artikel 5 Aanbod 

1. Kelly Interieur Design kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer en/of member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer en/of member. 

Artikel 6 Tarieven en betalingen 

1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

3. Deelnemer en/of member verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, mits anders staat aangegeven.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Kelly Interieur Design heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen.

5. Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de cursist na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist.

7. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Kelly Interieur Design gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.

8. Indien de cursist in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien de cursus niet tijdig of correct is opgezegd (zie artikel 14) blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan. 

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Het is niet mogelijk om een cursus aan te schaffen wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt. 2. Kelly Interieur Design voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer en/of member met aankoop beoogde.

3. Doordat de diensten van Kelly Interieur Design online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. Een cursus is slechts met emailadres te volgen.

5. Kelly Interieur Design behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer en/of member te weigeren. 

6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. Kelly Interieur Design is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. 

Artikel 8 Informatieverstrekking 

1. Deelnemer en/of member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Kelly Interieur Deisgn.

2. Deelnemer en/of cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

3. Deelnemer en/of member vrijwaart Kelly Interieur Design voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt deelnemer en/of member niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer en/of member. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade 

1. Kelly Interieur Design is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Deelnemer en/of member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de cursus.

3. In het geval dat Kelly Interieur Design een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer en/of member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Kelly Interieur Design in rekening is gebracht voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

4. Deelnemer en/of member vrijwaart Kelly Interieur Design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen. 

Artikel 10 Intellectueel eigendom 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Kelly Interieur Design alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content. 

2. Kelly Interieur Design verleent de deelnemer en/of member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De inhoud is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

3. Gedeelde inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van Kelly Interieur Design worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer en/of member mag in beperkte mate gedeeltes van de content op sociale media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Kelly Interieur Design.

4. Het is deelnemer en/of member tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik. 

5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Kelly Interieur Design is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname. 

6. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Kelly Interieur Design. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of member om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

7. Met inhoud die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Kelly Interieur Design bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Kelly Interieur Design kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content. 

Artikel 11 Communicatie 

1.Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 

2. Het staat Kelly Interieur Design te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

3. Kelly Interieur Design behoudt zich het recht voor deelnemers en/of members die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet. 

Artikel 12 Inhoud en duur cursus 

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld. 

2. Deelnemer behoudt toegang tot de inhoud van de cursus voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen. 

3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update. 

Artikel 13 Wijziging en annulering 

1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus zodra de cursus start. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Kelly Interieur Design. 

2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan info@kellyinterieurdesign.nl aangegeven te worden. 

In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Kelly Interieur Design de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Kelly Interieur Design maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing. 

Indien klant ontevreden is over de inhoud van de cursus, heeft de klant tot 14 kalenderdagen na aankoop van de cursus de mogelijkheid de aankoop te ontbinden. Neem hiervoor contact op via info@kellyinterieurdesign.nl.nl.